Czynności notarialne i opłaty

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2014 roku, poz.164 ze zm.):

notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia - poświadcza:
  1. własnoręczność podpisu;
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  3. datę okazania dokumentu;
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, wydanego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz podatek VAT według stawki 23% od tego wynagrodzenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od charakteru dokonywanej czynności oraz w większości przypadków również od wartości przedmiotu dokonywanej czynności.

W celu zapoznania się z opłatami należnymi za określoną czynność, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia taksy notarialnej. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie indywidualnych czynności notarialnych jest nieodpłatne.

Nadto, notariusz jest płatnikiem niektórych podatków, co oznacza, że obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Podatek od spadków i darowizn (PSD)

Podatek od spadków i darowizn (PSD)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 85 ze zm.) notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania i wysokość podatku od spadku i darowizn zostały określone ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 85 ze zm.).

Płatnicy (notariusze) obowiązani są:

 • prowadzić rejestr podatku,
 • pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego,
 • wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, według ustalonego wzoru, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom,
 • przekazywać w terminie – do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – , naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisy sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku.
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 626) – notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku, zwolnienia od podatku, zapłata, pobór i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych określa zostały określona ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j.: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.)

Płatnicy (notariusze) obowiązani są:

 • uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku,
 • prowadzić rejestr podatku;
 • wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;
 • przekazywać, w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisy sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych (między innymi od umowy sprzedaży, zamiany rzeczy czy też umowy dożywocia) dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Opłata sądowa

Opłata sądowa

Jeżeli umieszczony w akcie notarialnym wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Wysokość opłat sądowych została określona ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1025 ze zm.) i wynosi:

 • 200 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie); jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych;
 • 150 złotych od wniosku o:
  • - wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności,
  • - wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnściowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • - wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
  • - wpis praw osobistych i roszczeń,
  • - wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania);
 • 60 złotych od wniosku o:
  • - założenie księgi wieczystej,
  • - połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
  • - odłączenie nieruchomości lub jej części,
  • - sprostowanie działu I-O,
  • - wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • - dokonanie innych wpisów.

Pobrane opłaty i podatki wpłacane są we właściwych terminach na konta bankowe właściwych instytucji państwowych: właściwych urzędów skarbowych (w terminie do 7. dnia miesiąca) oraz właściwych sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste dla nieruchomości lub właściwych sądów rejonowych do prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości (jeżeli księga wieczysta jest dopiero zakładana).
W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty (wizytę w Kancelarii Notarialnej) bądź - w przypadku czynności mniej skomplikowanych – kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych oraz informacji o wysokości opłat za daną czynność notarialną jest nieodpłatne.