Wymagane dokumenty

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości

 • numer księgi wieczystej
 • dokument własności (podstawa nabycia), to jest na przykład: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub odpis prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku dziedziczenia konieczne jest jeszcze dodatkowo zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku, w którym organ podatkowy, między innymi, stwierdzi, że nie ma przeszkód do zbycia rzeczy i praw majątkowych uzyskanych w spadku po zmarłym, zaś w przypadku darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności takie zaświadczenie jest konieczne jeżeli czynność była dokonywana po 31.12.2006 roku),
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym), w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - informacja o zawieranych umowach majątkowych małżeńskich lub braku ich zawarcia,
 • w przypadku osób prawnych, spółek prawa handlowego – numer KRS, tekst umowy spółki, tekst statutu spółki lub aktu założycielskiego,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP,
 • wartość rynkowa przedmiotu umowy (wartość sprzedawanej nieruchomości, wartość darowizny),
 • szczegółowe ustalenia między stronami – terminy płatności oraz sposób płatności, data wydania,
 • zaświadczenie z urzędu gminy, na obszarze której jest położona przedmiotowa nieruchomość o przeznaczeniu poszczególnych działek ewidencyjnych wchodzących w jej skład zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu,
 • dokumenty geodezyjne:
  • - wypis z rejestru gruntów (jeżeli przedmiotem umowy jest cała nieruchomość w rozumieniu wieczystoksięgowym)
  • - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (wyrys geodezyjny) gdy będzie odłączona część nieruchomości z dotychczas prowadzonej księgi wieczystej do nowej księgi wieczystej bądź gdy nieruchomość nie miała założonej księgi wieczystej,
  • - ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z wykazem zmian oraz mapą podziałową – gdy następuje podział,
  • - mapa sytuacyjna do celów prawnych (celem wyznaczenia przebiegu służebności bądź ustalenia podziału do korzystania - quad usum)
Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument własności (podstawa nabycia), to jest na przykład: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub odpis prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku dziedziczenia konieczne jest jeszcze dodatkowo zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku, w którym organ podatkowy, między innymi, stwierdzi, że nie ma przeszkód do zbycia rzeczy i praw majątkowych uzyskanych w spadku po zmarłym, zaś w przypadku darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności takie zaświadczenie jest konieczne jeżeli czynność była dokonywana po 31.12.2006 roku)
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym), w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – informacja o zawieranych umowach majątkowych małżeńskich lub braku ich zawarcia
 • w przypadku osób prawnych, spółek prawa handlowego – numer KRS, tekst umowy spółki, tekst statutu spółki lub aktu założycielskiego
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP
 • wartość rynkowa lokalu
 • szczegółowe ustalenia między stronami – terminy płatności oraz sposób płatności, data wydania
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy
 • zaświadczenie wydane przez administratora nieruchomości o braku zadłużenia w płatnościach za lokal.
Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (o członkostwie, o tym komu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, o księdze wieczystej, o braku zaległości czynszowych)
 • dokument potwierdzający prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to jest przydział lokalu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odpis prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku dziedziczenia konieczne jest jeszcze dodatkowo zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku, w którym organ podatkowy, między innymi, stwierdzi, że nie ma przeszkód do zbycia rzeczy i praw majątkowych uzyskanych w spadku po zmarłym, zaś w przypadku darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności takie zaświadczenie jest konieczne jeżeli czynność była dokonywana po 31.12.2006 roku)
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym), w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – informacja o zawieranych umowach majątkowych małżeńskich lub braku ich zawarcia
 • w przypadku osób prawnych, spółek prawa handlowego – numer KRS, tekst umowy spółki, tekst statutu spółki lub aktu założycielskiego
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP
 • wartość rynkowa lokalu
 • szczegółowe ustalenia między stronami – terminy płatności oraz sposób płatności, data wydania
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy
Testament

Testament

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia).
Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym)
 • dokumenty dotyczące nieruchomości która ma być zbyta (np. dokument własności bądź wypis z rejestru gruntów).
Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców, to jest: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego
 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym)
Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku małżonków) lub planowana data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku gdy umowa będzie zawierana przed zawarciem związku małżeńskiego)
 • dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, termin ważności, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania z kodem pocztowym)